tuintegel1

Algemene Voorwaarden voor Tuintegels.net

Contactgegevens:
Gangesstraat 16 3207 AC Spijkenisse
KVK 72374314

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://tuintegels.net, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze
informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of
misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de
regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat).

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten
die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat).te mogen claimen of te veronderstellen.

Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat). streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op warenhuis.io onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor
om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande mededeling. Tuintegels.net (is onderdeel van Mediakat). aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente
versie van de disclaimer van 
Tuintegels.net op deze
pagina.